Instructies bij de invalideningang van Villa Volta

Geschreven communicatie van de Efteling wordt meestal uitgevoerd in vier talen:

 1. 20px-NLvlag.png Nederlands
 2. 20px-Fvlag.png Frans
 3. 20px-Dvlag.png Duits
 4. 20px-VKvlag.png Engels

Dit om ook voor bezoekers van over de landsgrenzen toegankelijk te zijn. Met de drie vreemde talen worden de directe buurlanden België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk bediend en daarmee samen met het Nederlands de overgrote meerderheid van de bezoekers. Het Engels en in mindere mate Frans en Duits worden natuurlijk wereldwijd door nog veel meer mensen begrepen zodat nagenoeg elke bezoeker uit de voeten kan met de gegeven informatie. Om niettemin nog meer duidelijkheid te scheppen voor internationale gasten wordt er meer en meer uitgedrukt met pictogrammen.

Viertalige uitleg in opstaphal Piraña (tot 2018)

Je vindt de vier talen terug bijvoorbeeld op instructieborden bij de attracties, de sprookjesboeken in het Sprookjesbos maar ook in allerhande drukwerk zoals de onderschriften in de fotoboekjes. Ook zijn er aparte versies in elk van de vier talen van bijvoorbeeld de Efteling-website, folders en menukaarten.

Overigens zijn gesproken teksten in bijvoorbeeld attracties over het algemeen ofwel uitsluitend in het Nederlands of daarnaast alleen in het Engels uitgevoerd. Hier en daar zijn echter ook wel fragmenten van de andere talen te horen, zoals in Fata Morgana en Symbolica.

Op de naambordjes van medewerkers kunnen zij aangeven of ze deze, of nog andere talen beheersen.

Eftepedia is vooralsnog echter alleen in het Nederlands te raadplegen.


Instructions à l'entrée pour handicapés de la Villa Volta

Les communications écrites d'Efteling sont généralement rédigées en quatre langues :

 1. 20px-NLvlag.png Néerlandais
 2. 20px-Fvlag.png Français
 3. 20px-Dvlag.png Allemand
 4. 20px-VKvlag.png Anglais

Ceci afin d'être accessible aux visiteurs de l'étranger. Les trois langues étrangères servent les pays voisins immédiats la Belgique, l'Allemagne et le Royaume-Uni et, avec le néerlandais, la grande majorité des visiteurs. L'anglais et, dans une moindre mesure, le français et l'allemand sont bien sûr compris par un nombre beaucoup plus important de personnes dans le monde entier, de sorte que presque tous les visiteurs peuvent utiliser les informations données. Néanmoins, afin de créer encore plus de clarté pour les invités internationaux, de plus en plus d'icônes sont utilisées.

Explication en quatre langues dans la gare de la Piraña (jusqu'en 2018)

Vous pouvez trouver les quatre langues par exemple sur les panneaux d'instructions des attractions, dans le Bois de Contes de Fées mais aussi dans toutes sortes d'imprimés comme les légendes des livres photo. Il existe également des versions séparées dans chacune des quatre langues, par exemple du site web Efteling, des brochuures et des menus.

Par ailleurs, les textes parlés, par exemple dans les attractions, sont généralement exclusivement en néerlandais, ou aditionellement seulement en anglais. On peut aussi entendre des fragments des autres langues ici et là, comme dans Fata Morgana et Symbolica.

Les badges d'identification des employés indiquent que quelles de ces langues, ou autres langues, ils parlent.

Toutefois, Eftepedia ne peut être consulté qu'en néerlandais pour l'instant.


Anweisungen am Behinderteneingang der Villa Volta

Die schriftliche Kommunikation von Efteling erfolgt in der Regel in vier Sprachen:

 1. 20px-NLvlag.png Niederländisch
 2. 20px-Fvlag.png Französisch
 3. 20px-Dvlag.png Deutsch
 4. 20px-VKvlag.png Englisch

Dies, um für Besucher aus dem Ausland zugänglich zu sein. Die drei Fremdsprachen bedienen die Nachbarländer Belgien, Deutschland und das Vereinigte Königreich und, zusammen mit Niederländisch, die große Mehrheit der Besucher. Englisch und in geringerem Maße auch Französisch und Deutsch werden natürlich von viel mehr Menschen weltweit verstanden, so dass fast jeder Besucher die gegebenen Informationen nutzen kann. Um jedoch noch mehr Klarheit für die internationalen Gäste zu schaffen, werden immer mehr Ikonen verwendet.

Viersprachige Erklärung in die Piraña (bis 2018)

Sie finden die vier Sprachen zum Beispiel auf den Instruktionstafeln an den Attraktionen, ins Märchenwald, aber auch in allen Arten von Drucksachen wie den Bildunterschriften in die Fotobücher. Außerdem gibt es in jeder der vier Sprachen separate Versionen von z.B. der Efteling-Website, Broschüren und Speisekarten.

Übrigens sind gesprochene Texte in z.B. Attraktionen im Allgemeinen entweder ausschließlich auf Niederländisch oder zusätzlich nur auch auf Englisch. Hier und da sind aber auch Fragmente der anderen Sprachen zu hören, wie etwa in Fata Morgana und Symbolica.

Auf dem Namenschild der Mitarbeiter können sie angeben, ob sie diese oder andere Sprachen sprechen.

Allerdings kann Eftepedia vorerst nur auf Niederländisch konsultiert werden.


Instructions at the disabled entrance to Villa Volta

Written communication from the Efteling is usually expressed in four languages:

 1. 20px-NLvlag.png Dutch
 2. 20px-Fvlag.png French
 3. 20px-Dvlag.png German
 4. 20px-VKvlag.png English

in order to be accessible for visitors from abroad. The three foreign languages serve the immediate neighbouring countries Belgium, Germany and the United Kingdom and, together with Dutch, the vast majority of visitors. English and to a lesser extent French and German are of course understood by many more people worldwide so that almost every visitor can make use of the given information. Nevertheless, in order to create even more clarity for international guests, icons are being used more and more.

Four-language explanation in station hall Piraña (until 2018)

You can, for example, find the four languages on instruction signs at the attractions, in the Fairy Tale Forest but also on all kinds of printed matter such as the captions in the Photobooklets. There are also separate versions in each of the four languages of e.g. the Efteling website, leaflets and menus.

Spoken texts in e.g. attractions are generally either exclusively in Dutch or only in English, though. However, here and there fragments of the other languages can also be heard, such as in Fata Morgana and Symbolica.

Employees' name plates indicate which of these or further languages they speak.

However, Eftepedia can only be consulted in Dutch for the time being.