Logo van De Vlinderstichting
Boodschap 73x73.png

Niet te verwarren met Vlindervisie, het herzieningsplan voor het entreegebied.


De Vlinderstichting is een stichting die zich richt op het bundelen van deskundigheid en verspreiden van kennis over vlinders en libellen in Nederland en Europa.

De Vlinderstichting geeft voorlichting en gebruikt haar deskundigheid om te adviseren bij beleidsvorming.[1] De Vlinderstichting heeft in die rol in 1995 bijgedragen aan het inrichtings- en beheersplan van het Efteling Golfpark.[2]

Landelijk Meetnet Vlinders

Voor het monitoren van het gebied werkt de Vlinderstichting samen met werkgroepen van natuurverenigingen, zoals bijvoorbeeld Vlinderwerkgroep van Natuurvereniging Ken en Geniet, die behalve het Efteling Golfpark ook diverse andere gebieden in omgeving nauwlettend in de gaten houden. Met alle aangesloten vrijwilligers heeft de Vlinderstichting een Landelijk Meetnet Vlinders gecreëerd, waarmee sinds enkele jaren op grote schaal wordt gemeten wat de landelijke Vlinderstand is.[3]

Monitoren

Leden van deze vereniging krijgen aan het begin van het seizoen veldkaarten uitgereikt waarop ze waarnemingen kunnen vastleggen. Die waarnemingen worden aan het eind van het seizoen verzameld en ingedeeld in zgn 'kilometerhokken'. De rapportages worden weer gedeeld met de Vlinderstichting, maar ook met andere instanties, zoals Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer.

Vlinderstand

In de rapportages is te lezen dat na een kleine opleving in 2009 de daling in 2010 weer is ingezet. Het aantal vlinders lijkt afgenomen lijkt te zijn in het Efteling Golfpark, maar ook het aantal waargenomen soorten is gedaald van 18 naar 15.[4]

Waarnemingen Efteling Golfpark
Soort 2009 2010
Zwartsprietdikkopje 9 8
Groot dikkopje 1 3
Oranjetipje 1
Groot koolwitje 5 4
Klein koolwitje 12 22
Klein geaderd witje 12 15
Citroenvlinder 2 2
Eikenpage 1
Kleine vuurvlinder 2 2
Boomblauwtje 2 2
Icarusblauwtje 9 7
Dagpauwoog 1 5
Distelvlinder 7
Atalanta 1 2
Gehakkelde aurelia 2 3
Bruin zandoogje 1
Oranje zandoogje 20 6
Bont zandoogje 16 2
Argusvlinder 1
Totaal 104 84
Soorten 18 15

Natuurlijk kunnen aantallen per jaar fluctueren, maar het dalen van aantallen en aantallen soorten is een trend die al voor 1950 is ingezet en de laatste jaren steeds sneller lijkt te gaan.[3]